Välkommen på Årsmöte Torsdag 4 februari kl. 18

Kom och gör din röst hörd! Var med och påverka klättringens framtid i Luleå. Luleå klätterklubb jobbar ideellt för klättring med inriktning på alla ambitionsnivåer, åldrar och kön.

Har du förslag på vad klubben bör göra? Maila till  [email protected] senast 2021-01-21.

Vill du engagera dig i klubbens verksamhet eller inom styrelsen? Mejla till [email protected] eller kontakta valberedningen (kontaktuppgifter finns på Facebook).

P.g.a. coronapandemin hålls inget fysiskt årsmöte i år. LKKs årsmöte hålls online och du deltar via den här länken: 

Click here to join the meeting (länken publiceras även på klubbens Facebooksida)

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av protokolljusterare och rösträknare
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av röstlängd för mötet
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets –
/räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet förstyrelsen för den tid revisionen avser
10. Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av
a. Presentation av valberedningens förslag på styrelse
b. Föreningens ordförande för en tid av ett år
c. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
d. Minst en revisor för en tid av ett år
e. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
14. Fastställande av arbetsgrupper
15. Övriga frågor.