Med reservation för ändringar

Klubbaktiviteter/träffar utomhus
Planering av Åbergsträff och Dödlarsträff pågår. Datum kommer senare.

 

Träningar och workshops
I planeringsstadiet.